Kardiovize Brno 2030

Anotace

Kardiovize je multidisciplinární epidemiologický projekt zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocnění a chorob spojených se stárnutím v populaci města Brna. Základem projektu je kohortová populační studie – náhodně vybraný soubor osob ve věku 25–64 let, stratifikovaný dle věku a pohlaví, reprezentující 1 % dospělé populace města Brna. Tato prospektivní studie byla koncipována s cílem hodnotit prevalenci kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů, ale také sledovat dlouhodobé trendy jejich vývoje ve středoevropské městské populaci žijící na území České republiky.

První fáze projektu, zahrnující nábor a vstupní vyšetření kohorty Kardiovize (Baseline), byla realizována v letech 2013-2014. V letech 2015–2016 bylo dokončeno několik nadstavbových měření.

Další fáze projektu (Follow-up) byla zaměřena na sledování změn kardiovaskulárních parametrů a  kardiovaskulárních rizikových faktorů u kohorty Kardiovize. Nábor a vyšetření této fáze probíhaly v letech 2019–2022.

Studie rodičů je nadstavbovým projektem, zaměřeným na prevalenci kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů v seniorské populaci. Do této sekundární kohorty byly zvány osoby ve věku 65 let a starší na základě příbuzenského vztahu – jednalo se o rodiče účastníků primární kohorty Kardiovize. Nábor a vyšetření byly realizovány v letech 2018–2019.

Výzkumné projekty

 1. Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie KARDIOVIZE BRNO 2030 (Nábor dokončen)
 2. Kardiovize Brno 2030: studie rodičů 65+ (Nábor dokončen)
 3. Návazná studie kohorty Kardiovize Brno 2030 (Nábor dokončen)
 4. Komplexní biomarkery neurodegenerativních onemocnění a kardiovaskulární rizikové faktory u účastníků studie Kardiovize (Nábor probíhá)

Základní popis souboru dat

Primární kohorta Kardiovize vznikla na základě randomizovaného výběru souboru osob ve věku 25–64 let, stratifikovaného dle věku a pohlaví, reprezentujícího 1 % dospělé populace města Brna v uvedené věkové skupině. Randomizovaný výběr účastníků (leden 2013 a duben 2014) byl proveden s technickou podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny spravující registr pojištěnců všech zdravotních pojišťoven působících v České republice. Kritéria způsobilosti pro účast zahrnovala: věk 25-64 let, trvalé bydliště v Brně a registraci u některé z pěti spolupracujících zdravotních pojišťoven, celkově pokrývajících 91,1 % populace – toto kritérium zajistilo reprezentativnost vzorku a relevantnost získaných dat pro sledované cíle.

Základní vyšetření účastníků zahrnovalo komplexní zdravotní pohovor (demografické údaje, rodinná, osobní a farmakologická anamnéza, hodnocení psychosociálních faktorů a faktorů životního stylu), klinická měření a vyšetření pomocí přístrojů, odběr biologického materiálu, následné laboratorní analýzy vzorku krve a moči a zmražení a dlouhodobé uchování biologických vzorků (izolovaná DNA, krevní plazma a krevní sérum) pro pozdější analýzy.

 • Velikost vzorku: 2 159 (M 978, Ž 1181)
 • Věkové rozpětí: 25-64 let
 • Průměrný věk: 47,4
 • Sběr dat: 2013-2014 (Baseline), 2015-2016 (doplňková měření)
 • Velikost vzorku: 274 (M 96, Ž 178)
 • Věkové rozpětí: 64-89 let
 • Průměrný věk: 72,0
 • Sběr dat: 2018-2019
 • Velikost vzorku: 865 (M 417, Ž 448)
 • Věkové rozpětí: 33-73 let
 • Průměrný věk: 66,5
 • Sběr dat: 2019-2022

Zdroje financování

 1. OP VaVpI (Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123)
 2. NPU (Registrační číslo: LQ1605)
 3. IGA (Registrační číslo: NT13434)
 4. ENOCH (Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868)
 5. NPO (Registrační číslo: LX22NPO5107)

Poděkování

Autoři děkují týmu Kardiovize za poskytnutí dat, podporu a kooperaci při realizaci publikace.

Seznam publikací