Aplikovaná matematika v intenzivní medicíně

Náš výzkum se pohybuje na hranici mezi matematikou a intenzivní medicínou.

Aplikujeme matematické a výpočetní metody na různá patofyziologická témata související
s intenzívní medicínou.

Teoretické výsledky verifikujeme na datech dostupných
z literatury, z veřejně dostupných databází nebo na datech spolupracujících experimentálních skupin.

Teoretický přístup hledá souvislosti mezi jednotlivými poznatky a umožňuje hlubší pochopení studované problematiky.

Dále se podílíme na přípravě systematických review
a metaanalýz z oblasti intenzivní medicíny.

Oblasti výzkumu

Matematické modelování
v patofyziologii intenzivní medicíny
 • Optimální krevní tlak při kardiogenním šoku
 • Optimální hematokrit při kardiogenním šoku
 • Teoretické zdůvodnění hodnot hematokritu indikujících krevní transfuzi
 • Optimální transfuzní strategie u těžkého krvácení
 • Model dekompenzace aortální stenózy
 • Vliv perikardiální tamponády a konstriktivní perikarditidy na plnící tlaky levé komory
Aplikace systémové biologie na intenzivní medicínu
 • Transkriptomická analýza u sepse a kritických stavů
 • Integrativní analýza omics dat v intenzivní medicíně
 • Aplikace postupů přístrojového učení v intenzivní medicíně
Systematická review a metaanalýzy v intenzivní medicíně
 • Konkrétní témata systematických review
  a metaanalýz jsou volena ve spolupráci s lékaři Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNUSA

Spolupracující skupiny

Publikace